ผู้บริหารระดับสูง - The Aspen Tree

ผู้บริหารระดับสูง

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นรากฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต และการอยู่อาศัย โดยการดูแลผู้อยู่อาศัยตลอดชีวิต ตามหลักการ age in place และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข เติมเต็มคุณค่าความหมายของชีวิต ด้วยการสร้างสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ ครอบครัว ชุมชน และสังคม

สารจากผู้บริหารระดับสูง

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ (เจียรวนนท์)

ประธานกรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัทดีที

“ดิ แอสเพน ทรี ที่นี่ จะเป็นต้นแบบแรกและเป็นผู้ยึดถือมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เชิงบวกในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ดิ แอสเพน ทรี จะหยั่งราก ผูกพัน และเติบโต กลายเป็นช่วงวัยที่สำคัญของชุมชนตลอดชีพซึ่งตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้สูงวัยในทุกช่วงชีวิต ชุมชนจะมุ่งเน้นไปที่การให้การดูแลที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านจิตวิญญาณ และจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อยู่อาศัยแต่ละคนเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวเองไปสู่ครอบครัว เพื่อน และธรรมชาติ ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ดิ แอสเพน ทรี สามารถเริ่มต้นฉลองแต่ละวัน ด้วยการมีมุมมองการใช้ชีวิตอย่างร่าเริงสนุกสนานและความมีอายุเป็นเพียงการให้พรอีกประการ”

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอ็มคิวดีซี)

“แบรนด์ ดิ แอสเพน ทรี ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการสร้างอายรธรรมของผู้สูงวัยอย่าง Baycrest ซึ่ง MQDC กำลังดำเนินกลยุทธ์สำคัญตอบสนองปัญหาเร่งด่วนที่สุดในสังคมไทยของเราและสังคมระดับนานาชาติ โดยจะจัดหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศเราได้อย่างไร Baycrest เข้ามาช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของ MQDC ด้วยประสบการณ์กว่าศตวรรษในการแก้ปัญหาต่างๆ ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยที่เหนือกว่าทั่วๆ ไป”

คุณเฮ จุน พาร์ค

ประธาน, บริษัท ดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“เรากำลังปรับปรุงและปรับใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลกให้สามารถนำมาใช้ได้เหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งการออกแบบได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวแต่ละบ้านสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมไปกับสังคม”

ผลลัพธ์
การยืนยัน