Partnerships.page_title.index - The Aspen Tree

Research and Innovation for Sustainability Center (RISC)

The Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC, เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับ ดิ แอสเพน ทรี โดย RISC ได้แบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ที่เหล่านักวิจัยมาร่วมกันคิดค้นแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อระบบนิเวศด้านสุขภาวะที่ดีขึ้น ศูนย์ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้สำหรับสังคมที่มุ่งใส่ใจในการลดผลกระทบจากการใช้ชีวิตของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังแบ่งปันข้อมูลที่สาธารณะชนสามารถเข้าถึงได้ และข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงวัสดุและวิธีการของภาคการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RISC ตั้งเป้าที่จะใช้งานค้นคว้าวิจัยจาก The Harvard TH Chan School of Public Health เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งก็รวมถึง ดิ แอสเพน ทรี ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้ Center for Climate, Health and Global Environment (C-CHAGE) (โดย Harvard School of Public Health) กำลังร่วมกันทำวิจัยในพื้นที่โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ เพื่อพิจารณาผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นอันจะส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย ดิ แอสเพน ทรี เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ บางนา จึงมีส่วนในความร่วมมือวิจัยนี้ และเชื่อว่าผลลัพธ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้อยู่อาศัยของเรา

ผลลัพธ์
การยืนยัน